Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia z anglického jazyka KZA
Konverzácia z francúzskeho jazyka KFJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracové vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SJA
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria