Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Igor Drexler Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35 95
rigorózna skúška v štúdijnom odbore telesná výchova a šport 60
Mgr. Viera Bodóová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 65
aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jarmila Bandurová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 25
Mgr. Ľudmila Heľová inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0 68
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Akvitizujúce metódy vo výchove 1
Vzdelávanie v zahraničí 7
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Katarína Jakubíková využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Martina Janeková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 64
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej praxi 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Renáta Jantošíková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0 64
Aktualizačné vzdelávanie Finančná gramotnosť do škôl 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 0
interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Ivan Jurkovič Aktivizujúce metódy vo výchove 24 37
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 13
Mgr. Alena Kavacká inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Ľudmila Kopasová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 13 31
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Mgr. Štefánia Koptáková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 60
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Mária Kormanová inovačné vzdelávanie-telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 63
inovačné vzdelávanie - Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
aktualizačné vzdelávanie-Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
inovačné vzdelávanie-Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Miroslava Kováčová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 70
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 0
aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 72
štátna jazyková skúška 37
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Jarmila Michelová riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 65
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násilu v školách 15
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Monika Mojtová Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35 74
aktualizačné vzdelávanie "Koordinátor Klubu Moderných učiteľov" 14
inovačné vzdelávanie: E-learningový kurz Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Ochodničanová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0 17
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0
Aktivizujúce metódy vo výchove 17
Mgr. Emília Palicová štátna jazyková skúška 30 55
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Slávka Svrčková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
rozširujúce štúdium 30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Zita Ševčíková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 85
rozširujúce štúdium 60
Ing. Janka Vaňková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 66
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Vlčáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 49
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Janka Vlčková Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 48 63
návrh a tvorba web stránok 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 0
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 0
Mgr. Renáta Vlčková Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 60
Mgr. Edita Zvaríková aktualizačné 15 15


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria