Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Igor Drexler Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35 95
rigorózna skúška v štúdijnom odbore telesná výchova a šport 60
Mgr. Viera Bodóová aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 83
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Jarmila Bandurová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 25
Mgr. Ľudmila Heľová Akvitizujúce metódy vo výchove 1 31
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Katarína Jakubíková využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Martina Janeková Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 64
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej praxi 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Renáta Jantošíková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 34
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Ivan Jurkovič inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 13 37
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Alena Kavacká Finančná gramotnosť do škôl 10 35
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Ľudmila Kopasová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 13 13
Mgr. Štefánia Koptáková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Kormanová inovačné vzdelávanie-telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 63
inovačné vzdelávanie - Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
aktualizačné vzdelávanie-Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
inovačné vzdelávanie-Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Miroslava Kováčová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 70
aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 72
štátna jazyková skúška 37
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Jarmila Michelová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 65
riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násilu v školách 15
Mgr. Monika Mojtová inovačné vzdelávanie: E-learningový kurz Multikultúrna výchova 25 92
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35
aktualizačné vzdelávanie "Koordinátor Klubu Moderných učiteľov" 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Mgr. Anna Ochodničanová Aktivizujúce metódy vo výchove 17 17
Mgr. Emília Palicová štátna jazyková skúška 30 55
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Slávka Svrčková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
rozširujúce štúdium 30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Zita Ševčíková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 85
rozširujúce štúdium 60
Ing. Janka Vaňková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 66
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Mgr. Mária Vlčáková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 49
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Janka Vlčková návrh a tvorba web stránok 15 63
Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 48
Mgr. Renáta Vlčková Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 78
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Mgr. Edita Zvaríková aktualizačné 15 15


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria