Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Igor Drexler Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35 95
rigorózna skúška v štúdijnom odbore telesná výchova a šport 60
Mgr. Viera Bodóová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 65
Finančná gramotnosť do škôl 10
aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Jarmila Bandurová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 25
Mgr. Ľudmila Heľová inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0 68
Vzdelávanie v zahraničí 7
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Akvitizujúce metódy vo výchove 1
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Katarína Jakubíková využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Martina Janeková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 64
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej praxi 8
Mgr. Renáta Jantošíková interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0 64
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 0
Aktualizačné vzdelávanie Finančná gramotnosť do škôl 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Ivan Jurkovič Aktivizujúce metódy vo výchove 24 37
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 13
Mgr. Alena Kavacká inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Ľudmila Kopasová Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8 31
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 13
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Mgr. Štefánia Koptáková Finančná gramotnosť do škôl 10 60
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Mária Kormanová inovačné vzdelávanie-Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 63
aktualizačné vzdelávanie-Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
inovačné vzdelávanie - Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
inovačné vzdelávanie-telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Miroslava Kováčová Modernizácia vzdelávania na ZŠ 0 70
aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 132
štátna jazyková skúška 60
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
štátna jazyková skúška 37
PaedDr. Jarmila Michelová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 65
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násilu v školách 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Monika Mojtová inovačné vzdelávanie: E-learningový kurz Multikultúrna výchova 25 74
aktualizačné vzdelávanie "Koordinátor Klubu Moderných učiteľov" 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35
Mgr. Anna Ochodničanová Aktivizujúce metódy vo výchove 17 17
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0
Mgr. Emília Palicová inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 55
štátna jazyková skúška 30
Mgr. Slávka Svrčková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 75
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
rozširujúce štúdium 30
PaedDr. Zita Ševčíková rozširujúce štúdium 60 85
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Janka Vaňková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 66
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Vlčáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 49
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Janka Vlčková Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 0 63
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 0
návrh a tvorba web stránok 15
Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 48
Mgr. Renáta Vlčková Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 60
Mgr. Edita Zvaríková aktualizačné 15 15


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria