Navigácia

O škole

Pár informácií o našej škole

     O našej škole...

       kladná škola v Kysuckom Novom Meste na ulici Nábrežnej je škola s právnou subjektivitou od 1. júla 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov a má teda zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním anglického, nemeckého i francúzskeho jazyka. Od prvého ročníka  a piateho ročníka tiež ponúkame výučbu informatiky. V školskom vzdelávacom programe pre 1. ročník primárneho vzdelávania ako voliteľné predmety ponúkame: anglický a nemecký jazyk, rozšírené vyučovanie predmetov telesná výchova, výtvarná výchova, náboženstvo a slovenský jazyk. Pre 5. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania rozšírené vyučovanie predmetov: anglický a nemecký jazyk, informatika, biológia, geografia a v dvoch triedach predmety technika a dejepis. Pre individuálne začlenené deti ponúkame formy integrovaného vyučovania.


     Prostredie...

        Budova školy sa nachádza v blízkosti rieky Kysuca, na jej pravom brehu. V jej blízkosti sa nachádza materská škôlka na ulici Komenského, Stredná priemyselná škola strojnícka a objekt Gymnázia s odbornými učebňami.

     Budova našej školy...

        Škola bola postavená v roku 1961. Hlavná budova má tri poschodia so šiestimi špeciálnymi učebňami (fyzika, hudobná výchova, chémia, jazykové laboratórium, dve učebne informatiky, školská internetová knižnica) a 22 triedami. V škole sú dve telocvične, dve školské dielne a tiež školský bufet. V blízkosti školy je moderne vybavená školská kuchyňa s jedálňou. Okrem hlavnej budovy, ku škole ešte patria štyri učebne pre žiakov tretieho ročníka a  budova na Komenského ulici pre ročníky 1. a 2. K areálu hlavnej budovy patrí školské ihrisko s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, vlastný tenisový kurt. Svojpomocne si škola vybudovala školskú saunu a fitnes centrum. V areáli školy sa nachádza tiež tenisový komplex so štyrmi kurtami Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto. + Prestavba školy

     Štruktúra...

        Základná škola na Nábrežnej ulici v Kysuckom Novom Meste má 9 ročníkov rozdelených na stupne primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Celkovo je to 12 tried na ročníkoch primárneho a 18 tried na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania. V školskom roku 2008/2009 sa učí na škole 612 žiakov. Pre školský rok 2009/2010 škola zapísala do prvého ročníka 69 detí.

     Učiteľský zbor...

        Na ročníkoch primárneho vzdelávania učí 14 učiteľov a na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania je to 18 triednych učiteľov, 7 netriednych a 3  vyučujúci náboženskej výchovy. Zvláštnu úlohu má na škole výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje deťom, prevážne posledného ročníka informácie, o možnostiach štúdia na stredných školách. Svoje miesto má v pedagogickom zbore aj špeciálny pedagóg, ktorý koordinuje prácu s integrovanými žiakmi. Na čele školy stojí riaditeľ a dvaja zástupcovia. Učitelia pracujú v predmetových komisiách a metodických združeniach. V školskom klube pracujú 4 vychovávateľky.

       Nepedagogických zamestnancov školy tvoria dve mzdové pracovníčky, školník, údržbár, 6 upratovačiek, akreditovaný bezpečnostný technik, informatik, vedúca školskej kuchyne a 5 kucháriek.


     Naša škola a projekty...

Naša škola je zapojená do týchto projektov :

 • Zdravá škola
 • Otvorená škola oblasť športu (2004,2005,2006,2007,2008) - schválený 2004,2005,2006,2008
 • Infovek otvorená škola (2006) - schválený
 • Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005) - schválený
 • Noc s Hansom Christianom Andersenom (2006,2007,2008)
 • Škola budúcnosti (2006)
 • Moderný učiteľ (2006)
 • Zdravie v školách (2007)
 • Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy (2006,2007)
 • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (2007) - schválený
 • Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (2007,2008) - schválený v roku 2008
 • OP Vzdelávanie - Premena tradičnej školy na modernú (2009)
 • Regionálny operačný program - stavebné úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (2008) - schválený

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria